Sakralna arhitektura Sarajeva nastajala je i razvijala se kroz više od pet vijekova duge historije grada, te naš grad i nosi naziv europski Jeruzalem. Učenici prvog razreda naše škole, u okviru nastavnog predmeta Kultura religija, u pratnji profesorice Selvire Mašnić su bili u obilasku Aškenaške sinagoge, jedine aktivne sinagoge u BiH, kao i Saborne crkve u Sarajevu. 
Cilj posjete jeste da učenici spoznaju da uloga religije u svakodnevnom životu je imala snažan uticaj na kulturološke, ali i arhitektonske odlike grada. Učenici tokom ove posjete mogli su na licu mjesta da se upoznaju sa karakteristikama ovih sakralnih objekta o kojim su učili na redovnom času. Također, upoznali su historijske činjenice jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini, njihovim statusom kroz historiju kao i doprinosom kojeg su dali u razvoju kulture naše zemlje. Ova posjeta je doprinijela da se učenicima objasni da multikulturalnost i pluralnost predstavljaju srž bosanskohercegovačkog identiteta i da Sarajevo predstavlja jedinstven primjer konfesionalne koegzistencije.
Pravo, koje nam je dato rođenjem, da uživamo u baštini, istovremeno je i obaveza da baštinu čuvamo kao zajedničko dobro svih nas.